18/07/2018

Política de privadessa i Avís legal

La present política de privadesa és conforme al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en allò que respecta al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades (RGPD), a Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD), així com en el que no resulte contrari a la normativa indicada, a la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal (LOPD) i la seua normativa de desenvolupament, i/o aquelles que les pugueren substituir o actualitzar en el futur.

La nostra organització està compromesa amb la privadesa de les vostres dades personals. Les dades personals facilitades són necessàries per a prestar els nostres serveis i són tractades de manera lícita, lleial i transparent, garantint una seguretat adient de les mateixes, inclosa la protecció contra el tractament no autoritzat o il·lícit i contra la seua pèrdua, destrucció o dany accidental mitjançant l’aplicació de mesures tècniques i organitzatives.

A través del present document volem oferir-vos de manera transparent i lleial tota la informació necessària relativa al tractament de les seues dades personals que realitza aquesta organització.

I.- RESPONSABLE DEL TRACTAMENT

IDENTITAT: CONSORCIO PARA LA RECUPERACIÓN ECONÓMICA Y DE LA ACTIVIDAD DE LA MARINA ALTA (CREAMA)

C.I.F. / N.I.F.: P5306302J

ADREÇA: CTRA. DENIA-ONDARA SEGONA ROTONDA S/N, 03700 DENIA (ALICANTE)

TELÈFON: 966426012

E-MAIL: s.generals@creama.org

DELEGAT PROTECCIÓ DADES: dpo@procoden.es

II.- DESTINATARIOS DE LOS DATOS PERSONALES

1.- Les dades personals facilitades no seran objecte de cap cessió llevat que així es dispose als tractaments específics.

2.- Opcionalment, per a la contractació de serveis de computació en el núvol i/o serveis per a l’enviament d’e-mails, de comunicació, així com d’altres serveis informàtics relacionats, les dades personals podran ser:

- Cedides a empreses de serveis informàtics ubicades dins de l’Espai Econòmic Europeu (EEE) o,

- Transferides a empreses de serveis informàtics ubicades fora de l’EEE acollides a l’escut de protecció Privacy Shield pel que compten amb mesures de protecció adients per a garantir la seguretat de les dades personals. Podeu obtenir més informació visitant aquest enllaç: https://www.privacyshield.gov/welcome

3.- Opcionalment, a administracions i altres organismes quan siguen requerits en compliment d’obligacions legals.

 

III.- BASE LEGAL QUE LEGITIMA EL TRACTAMENT DE LES DADES PERSONALS

En cada tractament específic de dades personals vos informarem de la base legal que el legitima.

IV.- DRETS

DRET D’ACCÉS

És el dret d’obtenir del responsable del tractament confirmació de si estan tractant o no dades personals que concerneixen a l’interessat i, en aquest cas, dret d’accés a les dades personals i a la següent informació: les finalitats del tractament, les categories de dades personals de que es tracte, els destinataris o les categories de destinataris als que es van comunicar o seran comunicats les dades personals, termini de conservació o els criteris utilitzats per a determinar aquest termini, l’existència del dret de sol·licitar del responsable la rectificació o supressió de dades personals o la limitació del tractament de dades personals relatives a l’interessat o d’oposar-se a aquest tractament, dret de presentar una reclamació davant de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD), l’existència, en el seu cas, de decisions automatitzades, inclosa l’elaboració de perfils, quan es transferisquen dades a tercers països el dret de ser informat de las garanties adients aplicades.

DRET DE RECTIFICACIÓ

És el dret de sol·licitar la rectificació de les seues dades personals si són inexactes, incloent el dret de completar dades que figuren incompletes. S’ha de tindre en compte que al facilitar-nos les dades personals per qualsevol via, garantiu que són certes i exactes i vos comprometeu a notificar-nos qualsevol canvi o modificació de les mateixes. Per tant, qualsevol dany causat per motiu d’una comunicació d’informació errònia, inexacta o incompleta en els formularis de la web, serà responsabilitat exclusiva de l’interessat.

DRET DE SUPRESSIÓ

Es el derecho a solicitar la supresión de sus datos personales cuando, entre otros supuestos, ya no son necesarios para la finalidad por la cual fueron recabados, o están siendo tratados de otro modo o retire el consentimiento. Hay que tener en cuenta que no procederá la supresión cuando el tratamiento de los datos personales sea necesario, entre otros supuestos, para el cumplimiento de obligaciones legales o para la formulación, el ejercicio o la defensa de reclamaciones.

DRET A LA LIMITACIÓ

És el dret de sol·licitar la limitació del tractament de les vostres dades personals, el que suposa que en alguns casos pugueu sol·licitar-nos que suspenguem temporalment els tractaments de les vostres dades personals o que les conservem més enllà del temps necessari quan pugueu necessitar-ho.

DRET DE RETIRAR EL CONSENTIMENT

És el dret de retirar el consentiment que heu proporcionat al marcar “He llegit i accepte la política de privadesa” en qualsevol moment i segons s’especifica a l’apartat corresponent “Exercici de drets” o al tractament específic de comunicacions comercials o Newsletter. S’ha de tindre en compte que aquest dret no té efecte si, entre altres casos, el tractament de les dades personals és necessari per al compliment d’una obligació legal, l’execució i el manteniment d’una relació contractual, o per a la formulació, exercici o la defensa de reclamacions. Així mateix la retirada del consentiment no tindrà efectes retroactius, és a dir, no afectarà a la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seua retirada.

DRET DE PORTABILITAT

És el dret de rebre les dades personals que vos incumbisquen i que ens hageu facilitat, en un format estructurat, d’ús comú i lectura mecànica, i a transmetre’ls a un altre responsable, sempre que: el tractament es base en el vostre consentiment i s’efectue per mitjans automatitzats o informàtics.

DRET D’OPOSICIÓ

És el dret d’oposar-se al tractament de les vostres dades personals en base a l’interés legítim nostre. No seguirem tractant les vostres dades personals llevat que puguem acreditar motius legítims imperiosos per al tractament que prevalguen sobre els vostres interessos, drets i llibertats, o bé per a la formulació, l’exercici o la defensa de reclamacions.

DRET DE PRESENTAR UNA RECLAMACIÓ DAVANT D’UNA AUTORITAT DE CONTROL

Si considereu que tractem les vostres dades personals d’una manera incorrecta, podeu contactar amb nosaltres o també teniu dret de presentar una reclamació davant de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (AEPD):

https://www.agpd.es/portalwebAGPD/index-ides-idphp.php

EXERCICI DE DRETS

Podeu exercir els drets que vos assisteixen a través de carta a l’adreça postal abans indicada o a través de l’e-mail s.generals@creama.org, adjuntant en ambdós casos còpia del vostre NIF/NIE/Passaport o document anàleg.

 

V.- TRACTAMENTS DE DADES PERSONALS.

DISPOSICIONS GENÈRIQUES

Les dades personals sol·licitades en cadascun dels tractaments específics són adients, pertinents i limitats a allò necessari en relació amb les finalitats per a les que són tractades pel que es compleix amb el principi de minimització de dades..

Les dades personals sol·licitades en cadascun dels tractaments específics són les estrictament necessàries, la negativa a facilitar-les implicaria no poder prestar el servei sol·licitat.

Les comunicacions de les dades personals previstes en cadascun dels tractaments específics en alguns casos són necessàries per a l’execució i el manteniment d’un contracte i en altres casos per al compliment d’una obligació legal aplicable al responsable del tractament.

 ASSISTENT DIGITAL – “CHATBOT” o “CHAT ONLINE”

En cas de que esta web utilitze el software de xat online, proporcionat com autoservei per a facilitar als usuaris una resposta adequada i ràpida a preguntes habituals i en millorar els serveis d’atenció al consumidor per al benefici dels usuaris que visiten el lloc web, es sotmetran a tractament les següents dades durant la conversació amb el “chat bot”: la direcció IP i altres dades personals que s’introduïsquen en la funció de conversació del “chat bot”.

Les dades recopilades no s’utilitzaran per a identificar personalment al visitant del lloc web, i no es fusionaran amb dades personals sobre el portador del pseudònim, llevat que les dades personals es proporcionen voluntàriament a l’utilitzar el xat online.

El fonament jurídic de este tractament s’estableix en l’article 6, apartat 1, lletra f) del RGPD.

FORMULARI DE CONTACTE

Les dades personals seran tractades per a canalitzar les sol·licituds d’informació, suggeriments i reclamacions d’usuaris o clients.

La base legal que legitima el tractament de les dades personals és el consentiment exprés al marcar “He llegit i accepte la política de privadesa”.

Les dades personals es conservaran per un període de dos anys des del moment en que deixen de tractar-se, sense perjudici de l’exercici dels drets que vos assisteixen com a interessat.

 

AVÍS LEGAL

CONDICIONS GENERALS D’ÚS DE MARINA-ALTA.ORG

1.- OBJECTE.

Les presents condicions generals d’ús (des d’ara CGU), regulen l’accés i l’ús del Website sota el domini MARINA-ALTA.ORG(des d’ara Website), titularitat de “CONSORCIO PARA LA RECUPERACIÓN ECONÓMICA Y DE LA ACTIVIDAD DE LA MARINA ALTA (CREAMA)” (des d’ara CREAMA), posat a disposició dels usuaris (des d’ara Usuari/s).

Davant de qualsevol dubte o consulta relacionada amb la utilització i l’accés al Website o de les presents CGU, podeu contactar amb nosaltres a través de les dades de contacte publicades a l’Avís Legal.

2.- CONFORMITAT AMB LES PRESENTS CONDICIONS GENERALS.

La utilització del Website suposa l’acceptació plena per l’ Usuari de les CGU vigents en cada moment què l’ Usuari accedisca a la mateixa. Pel que aquest si no està d’acord amb qualsevol de les condicions aquí establides haurà d’abstenir-se d’usar aquest Website.

En conseqüència, l’Usuari ha de llegir amb atenció les CGU cada vegada que es propose utilitzar el Website. Website.

En tot cas, CREAMA es reserva el dret de modificar, sense previ avís i en qualsevol moment les CGU. Així mateix, CREAMA es reserva el dret de suspendre, interrompre o deixar d’operar el Website en qualsevol moment.

Per “utilització del Website, s’entén a tot Usuari que accedisca i navegue pel Website independentment de que complimente els formularis de registre.

3.- CONDICIONS D’ACCÉS I ÚS DEL WEBSITE I DELS SEUS CONTINGUTS.

L’accés al Website i/o als Continguts inclosos al mateix no implica cap tipus de garantia respecte a la idoneïtat de la Website i/o dels Continguts inclosos al mateix per a fins particulars o específics dels Usuaris.

CREAMA podrà establir limitacions i/o condicions addicionals per a l’ús i/o accés al Website i/o als Continguts, les quals han de ser observades pels Usuaris en tot cas.

3.1- Accés i Ús del Website. Website.

Llevat que es dispose una altra cosa, l’ús del Website tindrà caràcter gratuït, sense perjudici del cost de connexió a través de la corresponent xarxa de telecomunicacions que tinga contractada l’ Usuari.

L' Usuari reconeix ser major de divuit anys, així mateix és conscient i accepta voluntàriament i expressament que l’ús del Website es realitza en tot cas sota la seua única i exclusiva responsabilitat.

L’Usuari s’obliga al compliment de les CGU, així com a complir les especials advertències o instruccions contingudes al Website i a obrar sempre d’acord amb la llei, als bons costums i a les exigències de la bona fe, emprant la seua màxima en atenció tenint en compte la natura i contraprestació del servei del que gaudeix. A aquest efecte, s’abstindrà d’utilitzar el Website de qualsevol forma que puga impedir, danyar o deteriorar el normal funcionament de la mateixa, els béns o drets de CREAMA, els seus proveïdors, els seus distribuïdors, la resta d’Usuaris o en general de qualsevol tercer.

Concretament i sense que això implique cap restricció a l’obligació assumida per l’ Usuari amb caràcter general d’acord amb l’apartat anterior, l' Usuari s’obliga en la utilització del Website:

  • A no introduir, emmagatzemar o difondre des del Website, qualsevol informació o material difamatori, injuriós, obscé, amenaçador, xenòfob, pornogràfic, d’apologia del terrorisme, incite a la violència, a la discriminació per raó de raça, sexe, ideologia, religió o que de qualsevol manera atempte contra la forma, l’ordre públic, els drets fonamentals, les llibertats públiques, l’honor, la intimitat o la imatge de tercers i en general la normativa vigent.
  • A no introduir, emmagatzemar o difondre mitjançant el Website cap programa d’ordinador, dades, virus, codi, o qualsevol altre instrument o dispositiu electrònic o físic susceptible de causar danys al Website, en qualsevol dels serveis, o en qualsevol dels equips, sistemes o xarxes de CREAMA, de qualsevol Usuari, dels Proveïdors o Distribuïdors de CREAMA o en general de qualsevol tercer, capaç de causar qualsevol tipus d’alteració o d’impedir el normal funcionament dels mateixos.
  • A no introduir, emmagatzemar o difondre mitjançant el Website qualsevol contingut que infringisca les normes de propietat intel·lectual, industrial o drets de tercers, ni en general cap contingut del qual no ostentara, d’acord amb la llei, el dret de posar-lo a disposició de tercers.

3.2- Accés i Ús dels Continguts.

Els Continguts del Website són posats a disposició de l’ Usuari amb informació procedent, tant de fonts pròpies com de tercers.

CREAMA procura que els Continguts siguen de la major qualitat possible i estiguen raonablement actualitzats, però no garanteix la utilitat, exactitud, exhaustivitat, pertinença i/o actualitat dels Continguts.

4.- DRETS DE PROPIETAT INTEL.LECTUAL I INDUSTRIAL.

Mitjançant aquestes CGU no es cedeix cap dret de propietat intel·lectual o industrial sobre el Website Website ni sobre cap dels seus elements integrants, quedant expressament prohibits a l’ Usuari la reproducció, transformació, distribució, comunicació pública, posada a disposició, extracció, reutilització, reenviament o la utilització de qualsevol naturalesa, per qualsevol mitjà o procediment, de qualsevol d’ells, llevat dels casos en que estiga legalment permés o siga autoritzat pel titular dels corresponents drets.

L' Usuari podrà visualitzar i obtindre una còpia privada temporal dels Continguts per al seu exclusiu ús personal i privat en els seus sistemes informàtics (software i hardware), sempre que no siga amb la finalitat de desenvolupar activitats de caràcter comercial o professional. L’ Usuari haurà d’abstindre’s d’obtenir, o intentar obtenir, els Continguts per mitjans o procediments diferents dels que en cada cas s’haja posat a la seua disposició o indicat a l’efecte o dels que s’utilitzen habitualment a Internet (sempre que aquests últims no comporten un risc de dany o inutilització del Website). L’ Usuari ha de respectar en tot moment tots els drets de propietat intel·lectual i industrial sobre el Website, de titularitat de CREAMA o de tercers.

5.- EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT.

5.1.- Exclusió de Garanties i Responsabilitat pel Funcionament del Website.

CREAMA no garanteix la disponibilitat i continuïtat del funcionament del Website i dels serveis o Continguts oferits a la mateixa, ni que el contingut existent a la seua Website es trobe actualitzat, quedant exonerat de tota responsabilitat pels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que pugueren originar-se per aquestes circumstàncies.

CREAMA durà a terme, sempre que no concórreguen circumstàncies que ho facen impossible o de difícil execució, i tan aviat tinga notícies dels errors, desconnexions i/o falta d’actualització dels continguts, totes aquelles labors tendents a esmenar els errors, restablir la comunicació i/o actualitzar els referits continguts.

Així mateix, CREAMA no garanteix ni la fiabilitat tècnica del seu Website, ni l’accés a les seues diferents pàgines, quedant de la mateixa forma exonerat de tota responsabilitat pels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que pugueren originar-se per aquesta causa.

A més, CREAMA no es fa responsable dels possibles errors o deficiències de seguretat que puguen produir-se per la utilització per part de l’ Usuari d’un navegador d’una versió no actualitzada o insegura o dels danys, errors o inexactituds que puguen derivar-se del mal funcionament del mateix.

Per tal de disminuir el risc d’introducció de virus al Website, utilitza programes de detecció de virus per a controlar tots els Continguts que introdueix al Website. No obstant això,CREAMA no garanteix l’absència de virus, ni d’altres elements al Website introduïts per tercers aliens a CREAMA que puguen produir alteracions en els sistemes físics o lògics dels usuaris o en els documents electrònics i fitxers emmagatzemats als seus sistemes. En conseqüència, CREAMA no serà en cap cas responsable de cap dany i perjudici de tota naturalesa que pugueren derivar-se de la presència de virus o altres elements que puguen produir alteracions en els sistemes físics o lògics, documents electrònics o fitxers dels Usuaris..

CREAMA adopta diverses mesures de protecció per a protegir el Website, les dades recaptades i els Continguts contra atacs informàtics de tercers. No obstant això, CREAMA no garanteix que tercers no autoritzats puguen tindre accés al tipus d’ús o navegació de la Website que fa l’ Usuari o les condicions, característiques i circumstàncies en les quals s’efectua. En conseqüència, CREAMA no serà en cap cas responsable dels danys i perjudicis que puguen derivar-se d’aquest accés no autoritzat.

CREAMA no es farà responsable en cap cas de l’ús que els usuaris i/o tercers puguen fer del Website o dels Continguts, ni dels danys i perjudicis que puguen derivar-se del mateix.

5.2.- Exclusió de Garanties i de Responsabilitat pels Continguts.

CREAMA no edita els Continguts de tercers publicats al Website i, en conseqüència, no garanteix ni es fa responsable de la licitud, fiabilitat, utilitat, veracitat, exactitud, exhaustivitat i actualitat d’aquests Continguts, així com tampoc dels Continguts titularitat de CREAMACREAMA no serà en cap cas responsable de qualsevol dany i perjudici que puguera derivar-se de: (i) la falta de licitud, veracitat, exactitud, exhaustivitat i/o actualitat dels Continguts originats per tercers i els seus propis; (ii) la inadequació per a qualsevol propòsit i la defraudació de les expectatives generades pels Continguts; (iii) decisions o accions preses o evitades per part de l’usuari confiant en la informació o dades facilitades o proporcionades als Continguts, incloent sense limitació la pèrdua de beneficis o oportunitats empresarials.

6.- HIPERENLLAÇOS.

Aquelles persones que es proposen establir hiperenllaços entre la seua pàgina Web i el Website han d’observar i complir les condicions següents:

  • No serà necessària autorització prèvia quan l’Hiperenllaç permeta únicament l’accés a la pàgina d’inici de la Website, però no podrà reproduir-la de cap manera. Qualsevol altra forma d’Hiperenllaç requerirà l’autorització expressa i inequívoca per escrit per part de CREAMA.
  • La pàgina Web en la que s’establisca l’Hiperenllaç només podrà contindre allò estrictament necessari per a identificar el destí de l’Hiperenllaç.
  • La pàgina Web en la que s’establisca l’Hiperenllaç no contindrà informacions o continguts il·lícits, contraris a la moral i als bons costums generalment acceptats i a l’ordre públic, així com tampoc contindrà continguts contraris a qualsevol dels drets de tercers.
  • CREAMAes reserva el dret a bloquejar els Hiperenllaços dirigits al Websiteque no compten amb autorització expressa amb caràcter previ encara complint amb el preceptuat en aquest punt de les Condicions Generals.

7.- ACCIONS EN CAS D’INCOMPLIMENT.

CREAMA es reserva el dret d’exercir quantes accions estiguen disponibles en dret per a exigir les responsabilitats que es deriven de l’incompliment de qualsevol de les disposicions d’aquestes Condicions Generals del Website per part d’un usuari.

8.- NUL.LITAT PARCIAL.

La declaració de qualsevol de les clàusules contingudes en aquestes Condicions Generals com a nul.la, invàlida o ineficaç no afectarà a la validesa o eficàcia de la resta, que seguiran sent vinculants entre les parts.

9.- LLEI APLICABLE I JURISDICCIÓ.

Les presents CGU es regiran per allò disposat a la legislació espanyola.

Qualsevol controvèrsia relativa a les condicions d’ús i accés a aquesta Website contingudes en el present document de CGU del Website, les parts se sotmeten, renunciant expressament a qualsevol altre fur que puguera correspondre’ls, llevat que per imperatiu legal es determine el contrari, als Jutjats de Dénia.

10.- NOTIFICACIONS.

Als efectes de practicar les oportunes notificacions, CREAMA designa com adreça de contacte l’especificat a l’Avís Legal.

El correu electrònic facilitat pel Usuari durant el procés de registre al Website, serà l’utilitzat per CREAMA a efectes de practicar notificacions a l’Usuari.

L' Usuari està obligat a mantindre degudament actualitzades les dades que a efectes de notificacions es referencien a la present clàusula.

Totes les Notificacions que efectue CREAMA a l' Usuari es consideraran vàlidament efectuades si s’han realitzat emprant les dades i a través dels mitjans anteriorment assenyalats. CREAMA no es responsabilitza de cap perjudici que puguera produir-se per la vulneració de l' Usuari de la seua obligació de manteniment actualitzat de les seues dades de contacte.

Necessitat

Este Website utiliza cookies y/o tecnologías similares estrictamente necesarias para que el usuario obtenga una correcta navegación por el Website..

ACEPTAR
Aviso de cookies
caValencià

Si continuas utilizando este sitio aceptas el uso de cookies. más información

Los ajustes de cookies de esta web están configurados para "permitir cookies" y así ofrecerte la mejor experiencia de navegación posible. Si sigues utilizando esta web sin cambiar tus ajustes de cookies o haces clic en "Aceptar" estarás dando tu consentimiento a esto.

Cerrar